Pravidla soutěže o klávesnici Keychron

Organizace soutěže

 1. Tato pravidla se týkají “Soutěže o klávesnici Keychron K1 SE” (dále jen “Soutěž”).
 2. Pořadatelem Soutěže je INVENTI Development, s.r.o, se sídlem: Táborská 940/31, 140 00, Praha 4, IČ: 241 46 692, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 182939 (dále jen “Pořadatel”).
 3. Soutěž probíhá ve dnech 9 a 10. listopadu 2022 v rámci partnerského stánku Pořadatele na konferenci JavaDays.
 4. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům s doručovací adresou na území České republiky (dále jen “Soutěžící”), která:
 5. vyplnila a odevzdala tištěný soutěžní formulář, který je dostupný na stánku Pořadatele na konferenci JavaDays.
 6. nebo vyplnila a odeslala elektronický soutěžní formulář dostupný na adrese https://forms.gle/JF8w8ebshsbKuNz1A
 7. odpověděla na soutěžní otázku uvedenou v tištěném či elektronickém formuláři
 8. Odpovědi zaslané jiným způsobem nebudou do Soutěže zařazeny.
 9. Každý Soutěžící se smí zúčastnit Soutěže pouze jednou. 
 10. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a dalších společností zajištujících průběh Soutěže a jim blízké osoby. 
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžící z důvodu porušení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z porušení pravidel Soutěže, nezákonného jednání, neuvedení údajů, či uvedení nepravdivých údajů, duplicity nebo jiného závadného chování ze strany Soutěžícího.

Vyhlášení vítěze

 1. Výherci v Soutěži se stávají ti Soutěžící, kteří správně odpověděli na Soutěžní otázku.
 2. Vyhlášeni budou maximálně 3 výherci.
 3. Bude-li více Soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, rozhodne se o vítězích losováním.
 4. O tom, který z výherců získá jakou výhru rozhoduje losování.
 5. Výherci budou do 10 pracovních dnů po skončení Soutěže o své výhře informováni skrze emailovou adresu uvedenou v soutěžním formuláři.
 6. Výherci jsou povinni poskytnout pro předání výhry součinnost. Pokud výherce součinnost neposkytne, a v důsledku toho nebude výhra předána ve stanovené lhůtě, nelze to považovat za překážku na straně Pořadatele a právo na převzetí výhry zaniká. Výherci v takovém případě nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

Výhry v Soutěži

 1. Hlavní výhrou v Soutěži je klávesnice Keychron K1 SE.
 2. Druhou až pátou výhrou v Soutěži je balíček dárkových předmětů INVENTI v hodnotě 700 Kč.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 4. Případné vyobrazení výhry na komunikačních materiálech Soutěže (webové stránky, Facebook stránky, soutěžní aplikace, apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry.
 5. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry v Soutěži není možné plnit v hotovosti. Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí Pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění.
 6. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.

Všeobecná ustanovení

 1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla této Soutěže včetně doby její platnosti anebo právo Soutěž ukončit v průběhu celé doby platnosti Soutěže.
 3. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.
 4. Vyplněním a odevzdáním či odesláním soutěžního dotazníku Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností INVENTI Development, s.r.o, se sídlem: Táborská 940/31, 140 00, Praha 4, IČ: 241 46 692, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 182939, za účelem recruitmentu, a to po dobu 2 let. Subjekt údajů může vzít souhlas kdykoliv zpět. Subjekt údajů může požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů, popř. omezení zpracování. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce údajů s žádostí o zjednání nápravy.
 5. Pravidla Soutěže jsou účastníkům k dispozici také na stránkách www.inventi.cz/javadays-soutez
 

V Praze dne 7. listopadu 2022