Ochrana soukromí a osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších údajů. Naše společnost, INVENTI Development s.r.o., IČO: 24146692 DIČ: CZ24146692, se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 182939 (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatel webové stránky www.inventi.cz (dále jen „Web“) a poskytovatel dalších internetových služeb nakládá (zpracovává a shromažďuje) s osobními údaji v souladu s platnými předpisy, zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Druhy shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů

Ve Společnosti shromažďujeme následující údaje o uživatelích našich služeb:

 • v případě vyplnění samostatného kontaktního formuláře zaznamenáváme Vaše jméno, e-mail, telefonní číslo případně adresu, obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo;
 • v případě přihlášení uživatele k odběru vybraných služeb, jako např. přihlášení prostřednictvím kontaktního a/nebo registračního formuláře za účelem účasti na událostech a/nebo přednáškách, včetně webinářů, pořádaných Společností, případně za účelem stažení materiálů vytvořených Společností a nabízených veřejnosti, zaznamenáváme například uživatelovo jméno, e-mail a další profilové informace (jako např. adresa, datum narození, profilové fotografie, geografická poloha), případně údaje jako je obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo; 
 • další údaje o uživatelích jsou získávány prostřednictvím souborů cookies během vaší návštěvy Webu, jak je uvedeno zde: Cookies
   
 • v neposlední řadě pak získáváme údaje ze spotřebitelských soutěží, výzkumů a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní a jež zde dobrovolně vyplní;
 • v případě zájemce o zaměstnání v rámci sekce „Kariéra“ mohou být shromažďovány a zpracovávány další osobní údaje související s náborovým procesem. 

Účel zpracovávání a shromažďování osobních údajů

Poskytnuté údaje jsou shromažďovány zejména za účelem:

 • Používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu;
 • Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných;
 • Správy kontaktních formulářů za účelem komunikace;
 • Správy kontaktních a/nebo registračních formulářů a přizpůsobení služeb potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů, zajištění účasti uživatelů na událostech a/nebo přednášek (včetně webinářů) pořádaných Společností;
 • Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech Společnosti včetně dalších marketingových aktivit Společnosti na základě vašeho přihlášení k odběru těchto sdělení, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Reklamní a marketingové materiály třetích stran nejsou v současnosti Společností zasílány. Pokud by zasílány být měly, bylo by tomu pouze v případě, že jste se přihlásili k odběru těchto sdělení. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést prostřednictvím možnosti odhlášení v zápatí každého e-mailu, v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě e-mailem: marketing@inventi.cz.
 • Rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu Společnosti. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů;
 • Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se z behaviorálního cílení na níže uvedené adrese.  V této souvislosti může docházet k předávání striktně anonymizovaných identifikátorů vycházejících z emailové adresy (tzv. hashů) třetím osobám za účelem automatizovaného behaviorálního cílení/segmentace reklamy uživatelům služeb Společnosti. Na základě těchto údajů však není možné v žádném případě identifikovat či ztotožnit určitého konkrétního uživatele.
 • V sekci „Kariéra“; pokud se přihlásíte na některou z volných pracovních pozic v naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, za účelem vyhodnocení vaší žádosti a informací v ní obsažených, abychom posoudili, zda jste vhodným kandidátem na některou z našich pozic. Můžeme také provádět kontrolu uchazečů o zaměstnání před nástupem do zaměstnání, abychom mimo jiné ověřili pravdivost informací obsažených ve vašem životopise a dalších dokumentech, které nám poskytnete. U konkrétních pozic můžete být požádáni, abyste nám poskytli také výpis z rejstříku trestů. Prověrka před nástupem do zaměstnání je vždy prováděna tak, aby byla zajištěna její přiměřenost, adekvátnost a soulad s platnými právními předpisy. Právním důvodem pro zpracování těchto údajů je plnění smluvních nebo předsmluvních vztahů nebo váš souhlas (v příslušných případech).
 • K anonymnímu statistickému zaznamenávání; při každé návštěvě našich webových stránek či služeb námi poskytovaných dochází ukládání anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Jde však o ryze anonymní, statistické údaje, bez možnosti identifikovat konkrétního uživatele.
 • K řešení případných sporů, které mohou nastat v průběhu obchodního vztahu nebo během náborového procesu. 
 • Za účelem dodržování zákonných povinností vyplývajících například z daňových předpisů a dalších právních předpisů, které je Společnost povinna dodržovat a které vyžadují zpracování osobních údajů. 
 • Společnost může vašich osobních údajů využívat za účelem automatizace osobních údajů, mimo jiné za účelem profilování a cíleného marketingu. 
 • Společnost nevyužívá Vašich osobních údajů k automatizaci osobních údajů mimo jiné za účelem profilování a cíleného marketingu. 

Společnost nebude shromažďovat nadměrné množství osobních údajů ani jiné informace, které nejsou relevantní pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány.

Sdílení údajů, zpracovatelé a předávání do třetích zemí

Společnost nesdílí žádné osobní informace se třetími stranami s výjimkou následujících případů: 

 • údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb Společnosti,
 • na základě vašeho souhlasu;
 • svěření osobních údajů zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje jménem Společnost;
 • Společnost je povinna poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo na příkaz orgánu veřejné moci.

K osobním údajům mohou mít přístup také zaměstnanci Společnosti, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních povinností. 

Společnost využívá důvěryhodné třetí strany coby poskytovatele služeb, kteří v některých případech zpracovávají osobní údaje jménem Společnosti a na základě pokynů společnosti. Společnost může využívat následující kategorie poskytovatelů (zpracovatelů podle GDPR):

 • datové centrum, hosting
 • poskytovatelé marketingových služeb
 • poskytovatelé analytických a záznamových služeb
 • poskytovatelé průzkumů veřejného mínění nebo anket
 • poskytovatelé služeb řízení podniku
 • poskytovatelé správy úkolů a komunikace
 • právní služby, daňové, účetní a auditorské služby
 • poskytovatelé náboru a ověřování uchazečů
 • poskytovatelé služeb v oblasti informační bezpečnosti

Společnost předá vaše údaje do zemí mimo EU/Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že je takový přenos v souladu s platnými právními předpisy. To například znamená, že náš poskytovatel sídlí v zemi, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí, že poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jsou zavedeny standardní smluvní doložky a/nebo jiné mechanismy přenosu, které zajišťují odpovídající záruky s ohledem na ochranu soukromí a základních práv a svobod osob, a v případě potřeby jsou uplatněna další opatření, která zajistí, že subjektu údajů bude poskytnuta úroveň ochrany v zásadě rovnocenná úrovni zaručené GDPR.

Souhlas se zpracováním

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na několika právních základech. Podle GDPR se jedná především o plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo o které s námi jednáte, plnění našich povinností podle příslušných právních předpisů a náš oprávněný zájem. V těchto případech není vyžadován váš souhlas se zpracováním osobních údajů. K jakémukoliv dalšímu zpracovávání osobních údajů dochází pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. V takovém případě budou Vaše osobní údaje po odvolání souhlasu vymazány. Mějte prosím na paměti, že tytéž údaje mohou být zpracovávány i na základě jiného právního základu a v takovém případě nemusí odvolání souhlasu znamenat úplné vymazání vašich údajů. Souhlas může být odvolán prostřednictvím e-mailu privacy@inventi.cz.

Způsoby zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Ve vztahu k zabezpečení osobních údajů  nicméně zaručujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, která je možné po nás rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.


Společnost má současně zavedené interní směrnice pro zaměstnance s ohledem na zajištění správného a řádné evidence, zpracování, ochrany a nakládání s osobními údaji. 

Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva: 

1. Právo být informován alespoň o:
 1. totožnosti a kontaktních údajích správce a jeho zástupce,
 2. kontaktních údajích pověřence (byl-li ustanoven),
 3. účelech zpracování osobních údajů a právním základě pro zpracování,
 4. oprávněných zájmech správce nebo případně třetí strany,
 5. příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,
 6. případném úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a o existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, nebo o odkazu na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
2. Právo přístupu

Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům nebo získat informace o tom, jaké osobní údaje týkající se vaší osoby jsou zpracovávány, a mít přístup k těmto informacím:

 1. účely zpracování,
 2. kategorie dotčených osobních údajů, 
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, 
 6. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás, a
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pověřenec nebo jiná pověřená osoba mohou rozhodnout, že zaměstnanec bude požádán o úhradu nákladů a že jeho žádost může být zamítnuta. Jestliže bude podána žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

O přístup k vašim informacím můžete požádat prostřednictvím e-mailové adresy privacy@inventi.cz.

3. Právo na opravu
 1. Máte právo požádat správce o opravu vašich nepřesných osobních údajů.
 2. Máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Při uplatňování tohoto práva je nutné zohlednit účely zpracování a pověřenec rozhodne o tom, zda je to vhodné či ne.

4. Právo na výmaz

Máte právo požádat správce o výmaz vašich osobních údajů. Správce má povinnost vaše osobní údaje vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Právo na výmaz se neuplatní do té míry, do jaké je zpracování nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

Více informací je možné získat na e-mailové adrese: privacy@inventi.cz.

Doba uchovávání osobních údajů

Obecně platí, že osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k účelu, pro který byly zpracovány. Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy je to nutné pro účely poskytování služeb, resp. do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související, tato doba však nepřesahuje 10 let. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou byl Vámi udělen souhlas s jejich zpracováním, pokud během této doby svůj souhlas neodvoláte. Souhlas nelze udělit na dobu neurčitou a doba je uvedena v textu souhlasu. 

Na základě platných právních předpisů jsme povinni zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

 • na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.);
 • prosazování podmínek smlouvy s uživatelem;
 • jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webů Společnosti;
 • jako prostředek uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb Společnosti a dalších osob.

Kontakt na správce osobních údajů

Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na e-mail: privacy@inventi.cz, nebo nás kontaktujte na této adrese: INVENTI Development s.r.o., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Žádost subjektu osobních udajů si můžete stáhnout zde a elektronicky poslat na privacy@inventi.cz

V případě rozporu s jakýmkoliv překladem vypracovaným pro usnadnění má přednost česká jazyková verze tohoto dokumentu.