Spolupráce s IT partnerem: Nejlepší modely a jejich výhody

V tomto článku se budeme zabývat možnými způsoby spolupráce s IT partnerem (tj. softwarovou společností). Ve chvíli, kdy firmy chtějí inovovat svůj produkt nebo službu prostřednictvím softwarového řešení, nastává otázka, jaký model realizace projektu a platby zvolit.

Článek popisuje způsoby, jakými můžete spolupracovat s INVENTI, nicméně podobné možnosti nabízí většina softwarových domů.

Modely spolupráce

Mezi nejčastější modely spolupráce v oblasti IT patří:

Body Shopping

Pronájem pracovní kapacity jednotlivých IT odborníků.

Team Leasing

Pronájem pracovní kapacity týmu IT odborníků.

Team Leasing s odpovědností za management Pronájem pracovní kapacity týmu IT odborníků včetně řízení týmu.
Hybrid mode

Dodávka řešení s možností fixace cen jednotlivých částí aplikace.

End-to-End projekty

Dodávka řešení s fixací ceny a rozsahu aplikace.

Modely spolupráce se liší podle toho, jakou službu od dodavatele nakupujete.

V rámci prvních tří modelů nakupujete kapacitu (čas) jednotlivců nebo týmů, které realizují požadované řešení/projekt.

U hybridního režimu a End-to-End projektu nenakupujete čas, ale výstup práce – samotné IT řešení.

Zvolený způsob spolupráce také určuje míru zapojení vašich kolegů v průběhu projektu (od nejvyšší po nejnižší) a také míru rizika, které podstupujete.

Typy cenových modelů

Rozlišujeme dva hlavní typy cenových modelů, na kterých ilustrujeme různé přístupy a specifika jednotlivých modelů spolupráce. Nejedná se o kompletní výčet, pro představení těchto modelů je však zcela dostačující.

Čas a materiál –  jak název napovídá, platíte za čas specialistů a zdroje potřebné k dokončení projektu (například specializovaný software a hardware). Při použití probíhá vyúčtování obvykle jednou měsíčně.

Pevná cena – obě strany se dohodnou na pevné částce za celý projekt nebo jeho část. Obvykle se účtuje po převzetí díla a často je rozdělena do několika plateb před zahájením projektu a po jeho dokončení.

Jednotlivé modely porovnáme na základě čtyř faktorů:

Míra odpovědnosti a řízení rizik.
Míra přenesení odpovědnosti a rizika ze zákazníka na IT partnera. S vyšší mírou odpovědnosti a rizika je spojena i vyšší cena. 

Cenový model.
Způsob, jakým je sestavován rozpočet projektu a vykazována i účtována práce.

Úroveň potřebné interakce.
Míra, do jaké je vyžadováno a očekáváno zapojení klienta. Jak moc vstupuje do samotné realizace.

Potřeba znalostí klienta v oblasti IT.
Očekávaná úroveň znalostí klienta v rámci IT technologií a vývoje. Vychází jak z rizika, které se klient rozhodne nést, tak i z úrovně interakce. 


Body Shopping 

Jak jsme uvedli v úvodu, Body Shopping je v podstatě pronájem pracovní kapacity (nebo její části) jednotlivých IT odborníků. Používá se především tehdy, když potřebujete:

  • Krátkodobě zvýšit pracovní kapacitu svého týmu.
  • Provést pouze jednorázovou IT činnost, takže nedává smysl najímat na ni interního zaměstnance.
  • Pokrýt chybějící kapacity týmu z důvodu nedostatečného počtu IT specialistů na trhu práce.

Tento typ spolupráce se hodí, když chcete mít plnou kontrolu nad každým detailem práce svého týmu. Až na výjimky není vhodná pro dlouhodobou spolupráci.

Míra odpovědnosti a řízení rizik: Klient je odpovědný za řízení každého člena týmu, zadávání a vyhodnocování úkolů. Veškerá rizika vyplývající z nedorozumění jsou na straně klienta.

Model tvorby cen: Čas a materiál

Potřebná úroveň interakce: Velmi vysoká. Řízení jednotlivců probíhá téměř denně. Uplatňujete stejný přístup jako v případě interního specialisty, což znamená, že máte podrobný přehled o tom, kdo co dělá.

Potřeba znalosti klienta v oblasti IT: Velmi vysoká. Abyste dosáhli efektivní spolupráce, klient musí umět projekt specifikovat do nejmenších detailů. Měl by být schopen odpovědět na byznysové i technické otázky.

Team Leasing

Tým leasing (“Pronájem týmu”) spočívá v najmutí týmu IT specialistů, kteří spolu již v minulosti spolupracovali, a jsou tedy sehraní. Díky tomu dosáhnou větší efektivity v kratším čase než nově sestavený tým. 

Často se setkáváme se situací, kdy produktový manažer klienta zadává úkoly týmu IT specialistů dodavatele.

Velmi dobře to funguje u jednorázových projektů i dlouhodobého vývoje řešení. Rozsah team leasingu se může průběhem času měnit.

Míra odpovědnosti a řízení rizik: Klient je odpovědný za řízení každého člena týmu, zadávání a vyhodnocování úkolů. Veškerá rizika vyplývající z nedorozumění jsou na straně klienta. Rizika jsou však o poznání nižší, leasingové týmy jsou obvykle znalejší.

Model tvorby cen: Čas a materiál

Potřebná úroveň interakce: Velmi vysoká. Řízení jednotlivců probíhá téměř denně. Uplatňujete stejný přístup jako v případě interního specialisty, což znamená, že musíte mít podrobný přehled o tom, co kdo dělá.
The need for a client’s knowledge of IT: Velmi vysoká. Abyste dosáhli efektivní spolupráce, klient musí umět projekt specifikovat do nejmenších detailů. Měl by být schopen odpovědět na byznysové i technické otázky.

Team Leasing s manažerskou odpovědností

Jedná se o stejnou službu jako Team Leasing s jedním rozdílem. Součástí týmu je také manažer (role), který zaručuje, že vše probíhá podle dohody. Klient se tedy nemusí starat o plnění jednotlivých úkolů, ale pouze generuje práci pro tým jako celek.

Manažer týmu se stará o každodenní řízení týmu (zahrnuje plánování, organizování, řízení, kontrolu).

Tento typ spolupráce volíme v případě, že chceme mít odpovědnost rozdělenou mezi klienta a dodavatele. Je vhodný v případě, že klient nemá dostatečné znalosti IT nebo řídicí kapacity. Stejně jako u standardního Team Leasingu klient nemusí mít hned na začátku jasno o celém rozsahu projektu.

Míra odpovědnosti a řízení rizik: Dodavatel je odpovědný za podrobné řízení členů týmu, zadávání a vyhodnocování úkolů. Veškerá rizika plynoucí z nedorozumění jsou sdílena dodavatelem a klientem.

Model tvorby cen: Čas a materiál

Potřebná úroveň interakce: Střední. Klient musí týmu pravidelně sdělovat své obchodní požadavky. Vedoucí týmu se stará o organizaci práce a její dodání v dohodnutém rozsahu.

Potřeba znalosti klienta v oblasti IT: Vysoká. Pro dosažení efektivní spolupráce musí klient zadávat práci týmu. Měl by také umět odpovědět na otázky související se zadáním – především obchodní.

Handbook

9 kroků k úspěšné spolupráci s IT partnerem

Při naší spolupráci s mnohými klienty v zahraničí jsme identifikovali klíčové kroky pro úspěšnou spolupráci. I když handbookem míříme na spolupráci přeshraniční a vydali jsme ho v angličtině, najdete v něm spoustu inspirativních a praktických rad, jak dobře nastavit spolupráci s vaším IT partnerem.

Hybridní režim

Pokud klient potřebuje využít vývoje na vyžádání (zejména pokud chce, aby dodavatel nesl veškerá rizika realizace) a zároveň nemá jasnou a detailní představu o výsledném řešení, Hybridní režim může být tou nejvhodnější cestou.

Po úvodní analýze řešení se projekt rozdělí na dvě dílčí fáze, které se následně „zafixují“, takže klient ví, kolik bude konkrétní část systému stát.

Tento typ spolupráce je flexibilní, co se změn rozsahu projektu týče. Je však vhodnější pro větší projekty s delší dobou trvání (8 měsíců a více), a to s ohledem na detaily organizace práce. 

Míra odpovědnosti a řízení rizik:  Za dodání konkrétní dílčí fáze je plně odpovědný dodavatel. Veškerá rizika spojená s touto dílčí dodávkou jsou na jeho straně.

Model tvorby cen: Čas a materiál, Fixní cena

Potřebná úroveň interakce: Nízká. Implementační tým připravuje zadání, řídí implementaci a organizuje akceptaci jednotlivých inkrementů (z anglického slova „increment“) projektu. Zadavatel schvaluje zadání a následně provádí akceptační testy jednotlivých přírůstků.

Potřeba znalosti klienta v oblasti IT: Nízká. Klient musí být připraven odpovídat na obchodní otázky.

End-to-End projekty

Projektová dodávka End-to-End je tím správným typem spolupráce, pokud:

  • Máte podrobnou představu o požadovaném řešení.
  • Víte, že se v průběhu projektu nezmění.
  • Chcete, aby dodavatel nesl rizika spojená s implementací.

V tomto případě existuje dohoda mezi dodavatelem a klientem, ve které je pevně stanoven rozsah projektu i jeho cena, a proto klient figuruje jako ověřovatel jednotlivých výstupů a tester finálního řešení.  

V případě potřeby změny rozsahu projektu musí tento požadavek na změnu projít změnovým řízením. Následně se analyzuje časová náročnost, dopad na plán projektu a finanční aspekty projektu. 

Tento typ spolupráce je vhodný pro firmy, které mají velmi malé nebo nulové znalosti o IT a vývoji softwaru.

Míra odpovědnosti a řízení rizik: Za dodání projektu je plně odpovědný dodavatel. Veškerá rizika spojená s projektem jsou na něm.

Model tvorby cen: Fixní cena

Potřebná úroveň interakce: Nízká. Implementační tým připravuje zadání, řídí implementaci a organizuje přejímku jednotlivých inkrementů (z anglického slova „increment“) projektu. Zadavatel schvaluje zadání a následně provádí akceptační testy jednotlivých přírůstků.

Potřeba znalosti klienta v oblasti IT: Nízká. Klient musí být připraven odpovídat na obchodní otázky..

Doufáme, že jste se dostatečně seznámili s nejběžnějšími modely spolupráce v oblasti IT. Konečné rozhodnutí o tom, který z nich bude ideálně odpovídat vašim potřebám a očekáváním, je na vás a vašem partnerovi. Zvážení faktorů, jako je míra odpovědnosti a potřebná úroveň interakce, vám pomůže nasměrovat se správným směrem. 

Radim Dodek
– INVENTI Consultant –